yn'e linelinkscontact  
   


LEVENSBESCHRIJVING

Pier Feddema werd op 2 juni 1912 geboren als boerenzoon in Anjum. Op de lagere school in Anjum blonk hij al uit in tekenen. Hij ging naar de Kweekschool in Dokkum en haalde op 19-jarige leeftijd de akte van bekwaamheid als onderwijzer. Hij kon meteen aan de slag als onderwijzer aan de chr. Rehobothschool in Hemrik. In de kost bij bakker Dijkstra in Wijnjewoude leerde hij Tite kennen met wie hij in 1938 trouwde. Na de oorlog verhuisden de Feddema’s naar Groningen waar Pier leraar tekenen aan de “Kleuterkweek” werd. Na korte tijd als leraar tekenen aan de U.L.O. in Balk gewerkt te hebben, verhuisde het gezin naar Drachten waar hij tot aan zijn pensionering in 1977 werkte aan het Ichtus College. Kort daarna gingen Pier en Tite terug naar Balk waar Pier in 1983 op 71-jarige leeftijd overleed.

LIBBENSBESKRIUWING

Pier Feddema is berne op 2 juni 1912 as boeresoan yn Anjum. Op de legere skoalle yn Anjum die it al bliken dat Pier gâns nocht hie oan tekenjen. Yn Dokkum op de Kweekskoalle helle hy as 19-jierrige de akte foar skoalmaster. Hy koe wurk krije oan de kristlike Rehobothskoalle yn Hemrik. Yn ‘e kost by bakker Dykstra kaem hy yn ‘e kunde mei Tite mei wa hy yn 1938 troude. Nei de oarlog forfarren de Feddema’s nei Grins wêr Pier leraar tekenjen oan de “Kleuterkweek” waard. Nei koarte tiid yn Balk as leraar oan de U.L.O. te wurkjen, forhuzet de femylje nei Drachten. Pier wurket oan ’t syn pensionearing yn 1977 oan it Ichtus College yn Drachten. Pier en Tite geane dernei werom nei Balk wêr Pier yn 1983 weirekket.

  link  link link
 
© 2023 • Pier Feddema Sichting • info@pierfeddema.nl